HERFSTDIP? NU TIJDELIJK TOT 10% KORTING BIJ STIP! BOEK NU 1 VAN ONZE HAPPY HERFST DEALS! 

Mijn reis

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden STIP REIZEN

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Stip Reizen (KvK 33300318) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/og Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Klik hier voor de ANVR brochure.

Extra clausule: De navolgende bepalingen zijn door Stip Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld alsaanvulling op de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.
Rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn in beginsel van toepassing. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden u op verzoek toegestuurd.

SGR en SGRZ
Stichting Garantiefonds Reisgelden

Stip Reizen (KvK 33300318) is aangesloten bij SGR en SGRZ.

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling en de SGRZ-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR of SGRZ. De SGRZ biedt productdekking voor de zakelijke markt. De SGR-garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl of www.sgrz.nl

Calamiteitenfonds
Stip Reizen (KvK 33300318) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is::
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Per boeking wordt daartoe een verplichte toeslag van € 2,50 per 9 personen in rekening gebracht. Reizen binnen Nederland en boekingen met een totale prijs die lager is dan € 150 zijn vrijgesteld van heffing.

Ministerie van Buitenlandse zaken
Aangepaste reisadviezen als gevolg van calamiteiten worden weergegeven op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken, www.minbuza.nl Zij beschikken tegenwoordig ook over een handige app (BZ Reisadvies) waarmee u voortdurend op de hoogte kunt worden gehouden van mogelijke wijzigingen in de situatie op uw vakantieadres.

Better Holidays
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling op de bestemming.
Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemmingen wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is via onze organisatie beschikbaar.

Boekingen door minderjarige of onder valse voorwendselen
Het is een minderjarige niet toegestaan om telefonisch of via onze websites boekingen te verrichten. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij/zij schriftelijk aantonen dat zijn/haar ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming heeft/hebben verleend.
Voor sommige reizen (reizen waarbij een huurauto wordt gereserveerd, cruises etc.) kan een afwijkende minimum leeftijd van toepassing zijn. Dit zal vermeld worden bij de desbetreffende reis. Indien er alsnog een reservering gemaakt wordt door reizigers die niet voldoen aan de gestelde minimum leeftijdseis kan een leverancier de boeking weigeren. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de boeker.
Het is verboden om een boeking te maken of zich te laten registeren onder een valse naam, leeftijd of (e-mail)adres.
Onze organisatie is gerechtigd om, bij boekingen, die zijn gemaakt in strijd met hetgeen in dit artikel is bepaald, de reisovereenkomst op te zeggen, waarbij de reeds betaalde reissom zal worden terugbetaald onder aftrek van de gemaakte kosten

Aansprakelijkheid
Degene, die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere deelnemers worden gemaakt.

Kopen op afstand
Onze organisatie wijst u erop dat boekingen, die via internet of per telefoon worden gemaakt en de daaruit voortvloeiende reisovereenkomst(en) definitief zijn. Een zogenaamde afkoelingsperiode” van 7 dagen zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing op boekingen c.q. reisovereenkomsten van reizen.

Minimum aantal deelnemers
Veel van onze reizen, zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers, beneden welke de reizen niet uitgevoerd kunnen worden. Indien dit van toepassing is, staat dit vermeld bij de desbetreffende reis. Als er geen melding staat, is er geen minimum aantal deelnemers om de reis doorgang te laten vinden. Indien het minimum aantal niet wordt behaald, behoudt onze organisatie zich het  recht  voor om uiterlijk 14 dagen voor vertrek  de reis te annuleren. Tenzij anders bij de betreffende reis wordt vermeld.
Bij de berekening van de opzegtermijn wordt de aanvangsdatum van de reis als uitgangspunt genomen. Bij een annulering wegens onvoldoende deelname, zullen alternatieve reizen worden aangeboden, of alternatieve reisdata met de daarbij geldende reissom van de alternatieven op dat moment. Het kan voorkomen dat de alternatieve reizen worden uitgevoerd in samenwerking met andere touroperators. Als de reiziger het alternatief afwijst, heeft onze organisatie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Indien een reis toch wordt uitgevoerd, ondanks dat het gewenste aantal deelnemers niet bereikt is, kan dit consequenties hebben met betrekking tot ondermeer het vervoer en de begeleiding van de reis. Een reis kan dan in sommige gevallen worden uitgevoerd met een kleinere bus/minivan en/of wordt begeleid door reisleiding die de Nederlandse taal niet eigen is.

Reisduur
De reisduur wordt in hele dagen vermeld, waarbij de dagen van vertrek en aankomst worden meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

Preferenties
Uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, worden door onze organisatie doorgegeven aan de betreffende leverancier. Wij kunnen deze echter niet garanderen.

Essentie
Als een wens dermate essentieel is,  dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten als de garantie wordt gegeven, dat aan uw wens tegemoet wordt gekomen dan dient u een essentie aan te vragen. Hieraan zijn kosten verbonden.  Buiten de essentiekosten, bestaat de mogelijkheid dat er ter plaatse ook kosten betaald moeten worden. Niet voor alle bestemmingen/reissoorten is het mogelijk een essentie aan te vragen. Indien wij niet kunnen garanderen, dat een essentie wordt uitgevoerd, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren. Zie ook de ANVR-Reisvoorwaarden. Voor meer informatie kunt u ook contact met onze verkoopmedewerkers opnemen.

Huisdieren
Huisdieren zijn vaak niet toegestaan. Indien toegestaan dan zijn een Europees dierenpaspoort, naast een eventuele chip of inentingen verplicht. Vraagt u hiernaar bij uw dierenarts. De kosten van het verblijf van uw huisdier dienen ter plaatse te worden betaald. Per accommodatie kunnen de voorwaarden voor het meenemen van huisdieren verschillen. Bij de reisbeschrijving wordt dit vermeld.

Vignetten, milieusticker
Bij bezoek aan diverse landen per auto, kunnen speciale voorwaarden van toepassing zijn zoals; autobaanvignetten, milieustickers, winterbanden etc. Informeer bij de betreffende instanties of ANWB, welke voorwaarden van toepassing zijn.

Grensdocumenten
Voor houders van Nederlandse paspoorten zullen wij zoveel mogelijk via onze website advies geven over de benodigde grensdocumenten, de geldigheidsduur en de noodzaak voor eventuele visa per specifieke reis. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste grensdocumenten.
Onze organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de vereiste reisdocumenten voor of gedurende uw reis en de eventuele daaruit voorvloeiende consequenties. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de website van de Visumdienst (www.visumdienst.nl) en CIBT  www.cibt.nl. Voor reizen naar Turkije kunt u kijken op www.visa4turkey.nl/stip. Wij maken u er op attent dat de toegang tot een  reisbestemmingen(en) kan worden geweigerd indien het paspoort stempels bevat uit bepaalde landen. Neem voor meer informatie contact op met de ambassade / consulaat. Houders van paspoorten, anders dan de Nederlandse, dienen zelf met de ambassade / consulaat en visumdienst contact op te nemen met betrekking tot de benodigde grensdocumenten. Kinderen dienen over een eigen reisdocument te beschikken, bijschrijving in een paspoort is niet meer toegestaan. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig.

Meereizend kind met afwijkende achternaam
Wanneer men een kind onder de 18 jaar meeneemt op reis en het kind heeft een andere achternaam dan de volwassene waarmee het kind op reis gaat dan is het noodzakelijk dat het kind een ondertekende verklaring bij zich heeft (in het Engels) waarin staat dat de achterblijvende ouder (die deze achternaam draagt) of voogd toestemming geeft voor de reis.

Ook ieder minderjarig kind dat naar het buitenland reist en niet vergezeld wordt door zijn ouders (of voogd), moet de toestemming hebben van de beide ouder(s), dan wel de ouder die het gezag over het kind heeft. Om problemen te voorkomen wordt geadviseerd dat de ouder die alleen met hun kind(eren) reist of waarvan hun kind(eren) als minderjarige (met een andere minderjarige) een formulier in te vullen die u hier kunt vinden.

Vaccinaties
Informatie over de benodigde vaccinaties of andere preventiemiddelen zijn sterk onderhevig aan wijzigingen. Onze organisatie kan hierover geen adviezen geven. Wij verwijzen u naar de organisaties die gespecialiseerd zijn om de juiste informatie te verstrekken. Dit zijn de o.a. de GGD, Travel Doctor of KLM Travel Clinic.

Medische voorschriften
Een aantal rederijen vraagt een in Engelse taal opgestelde verklaring, ondertekend door een arts en de passagier zelf, voor de volgende reizigers; rolstoelgebruikers en dialysepatiënten, gebruikers van bederfelijke medicijnen en extra zuurstofvoorzieningen.

Zwangerschap
Voor vrouwen die zwanger zijn tijdens een vlucht of verblijf aan boord van een (cruise)schip, gelden verschillende voorwaarden. Vraag naar de voorwaarden bij boeking of kijk voor de regels die van toepassing zijn aan boord van een cruiseschip bij de cruise informatie op de website. De regels zijn strikt en u kunt eventueel worden geweigerd. Een zwangerschap dient gemeld te worden bij boeking. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatse ontstaan zijn voor eigen rekening.

Mindervaliden
Bij een lichamelijke  handicap of een beperkte mobiliteit, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, bent u volgens de ANVR-Reisvoorwaarden verplicht hiervan melding te maken bij boeking. In overleg wordt bepaald of de reis van uw keuze geschikt is. Bij in gebreke blijven, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats. Eventuele meerkosten die ter plaatste ontstaan zijn voor eigen rekening.

Reissom
De gepubliceerde basisreissom geldt per persoon en is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een tweepersoonsbezetting.

BTW
Sinds 1 april 2012, heeft de belastingdienst een BTW regeling voor reisondernemingen ingevoerd, voor reizen (waaronder ook cruises) die (deels)binnen de EU (Europese Unie) plaats vinden. Deze is reeds inbegrepen in de reissom.

Boekingsbevestiging
Na de boeking van de reis, ontvangt u een boekingsbevestiging, tevens factuur. Wij verzoeken u de vermelde gegevens, en vooral de spelling van namen en voorletters/voornamen, goed te controleren. (Voorvoegsels en achternamen worden automatisch door ons systeem aan elkaar geplaatst ten behoeve van de reisdocumenten). Bij onjuistheden dient u direct telefonisch contact op te nemen met onze organisatie. U ontvangt dan een nieuwe aangepaste bevestiging. Wijzigingen in een later stadium kunnen leiden tot extra kosten. 
Voor cruises en vliegreizen is het noodzakelijk om direct bij boeking per passagier gegevens op te geven zoals geslacht, 1e volledige voornaam volgens paspoort, achternaam volgens paspoort, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, uitgiftedatum, uitgifteplaats, uiterste geldigheidsdatum en nationaliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de boekingsbevestiging op de juistheid van deze gegevens. Onze organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijziging- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor uw rekening.

Betalingsformaliteiten
Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor of Stip Reizen. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.

Betalingen kunnen zowel online (via iDEAL of creditcard) als via een reguliere bankoverschrijving worden
gedaan. Wij verwijzen hiervoor graag naar onze betaalpagina, welke zich op de website onder het kopje "betalingen" bevindt.

Reserverings-,administratiekosten
Voor de meeste reizen geldt dat er €25 of €35 administratiekosten per reservering in rekening wordt gebracht. Wanneer er sprake is van afwijkende administratiekosten, staat dit te allen tijde vermeld bij de betreffende reis.

Prijsverschillen
Als gevolg van het zogenoemde¨Fluid Pricing¨concept kan het voorkomen dat deelnemers voor dezelfde reis verschillende reissommen hebben betaald. Deze verschillen in reissommen ontstaan door wijzigingen in prijzen als gevolg van bezetting van een accommodatie/reis of tijdstip van boeking t.o.v. de reisdatum. De website gaat te allen tijde uit van de meest actuele prijzen. Onze organisatie is nimmer verplicht het verschil in reissommen te restitueren.

Reischeques
Als gevolg van de recente overname door AY Holland / Corendon van Stip Reizen BV, zijn reischeques van BBI Reizen (met afgiftedatum voor 1 augustus 2014) niet meer geldig. Uitzonderingen hierop zijn de reischeques waarop expliciet een houdbaarheidsdatum staat die in de toekomst ligt.  

Vluchtdetails
Op de boekingsbevestiging staan de voorlopige vluchttijden vermeld, indien deze bij boeking reeds bekend zijn. In uw reispapieren staan de definitieve vluchttijden en vluchtnummers. Deze kunnen afwijken van de op uw bevestiging vermelde gegevens. Vertrektijden en/of vlucht(route)wijzigingen kunnen tot op de dag van vertrek wijzigen. Dit geldt zowel voor heen- als retourvluchten. Indien er na het versturen van de tickets nog wijzigingen optreden wordt u hierover door ons telefonisch of per email geïnformeerd. Wij raden u aan om voor vertrek naar de luchthaven de vertrektijden te controleren op de website van de desbetreffende luchthaven en/of luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen die zich voordoen in de retourvlucht, nádat u vertrokken bent, worden telefonisch, via de accommodatieverschaffer waar u verblijft of via de reisleiding/lokale agent ter plaatse gecommuniceerd. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat u uw retourvlucht herbevestigt. In die gevallen waarbij herbevestiging noodzakelijk is zal dit, evenals de manier waarop dit dient te geschieden, duidelijk in uw reispapieren vermeld staan.

Brandstofheffing – toeslagen
Onze organisatie heeft het recht om conform de ANVR-Reisvoorwaarden, de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. Voor meer details verwijzen wij u graag naar de ANVR-Reisvoorwaarden.

Verzekeringen
Indien woonachtig bent in de Benelux of Duitsland kunt u via onze organisatie een kortlopende reisverzekering afsluiten. U dient in dat geval in het bezit te zijn een Nederlands bank- of gironummer en een geldige Nederlandse, Belgische of Duitse ziektenkostenverzekering.
Het afsluiten van de annuleringsverzekering is niet afhankelijk van uw woonplaats.

Aantal personen
Elke reservering is slechts voorbehouden aan het aantal deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van de accommodatie met meer personen is niet geoorloofd en kan verbreking van de reisovereenkomst of extra kosten ten gevolge hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

Reisdocumenten
Wanneer de volledige reissom is voldaan, ontvangt u, digitaal, de reisbescheiden circa één week voor vertrek, tenzij anders vermeld op de boekingsbevestiging en onze website. Wij raden u aan de reisbescheiden op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden.

Annuleringen
Annuleringskosten van reisovereenkomsten met Stip Reizen.
Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reisvoorwaarden hanteert Stip Reizen een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal Stip Reizen de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen (m.u.v. zeecruises):
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Voor zeecruises gelden naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten:
- bij annulering tot de 90ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 90ste kalenderdag (inclusief) tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag: 100% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Bovenstaande annuleringskosten gelden voor alle reizen, tenzij anders vermeld bij de betreffende reis.

Deelannulering
1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.
4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Wijzigingen
1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor evt. wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van Stip Reizen van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van Stip Reizen van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Online inchecken
Niet bij elke luchtvaartmaatschappij is online inchecken mogelijk. Dit is per luchtvaartmaatschappij verschillend en afhankelijk van de reis(soort). Op de reisbescheiden staat vermeld indien dit wel mogelijk is. Door tijdig op de luchthaven aanwezig te zijn, is het eventueel mogelijk om aan uw mogelijke wensen te voldoen.

Vertragingen
Door drukte op de weg, (stakingen) van openbaar vervoer of  weersomstandigheden kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar)vervoer niet mogelijk zijn, dan is onze organisatie niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende kosten.
Indien er sprake is van overmacht door o.a. extreme weersomstandigheden, vulkaanuitbarstingen of het sluiten van het luchtruim door de overheid, kan het voorkomen, dat een vlucht te laat vertrekt of zelfs wordt geannuleerd, waardoor men  niet op tijd in de haven aankomt voor het vertrek van het cruiseschip of op een luchthaven voor een rondreis/transfer/fly-drive. De hieruit voorkomende kosten zijn voor rekening van de reiziger.

Stoelreserveringen
Onze organisatie kan geen zitplaatsreserveringen maken voor in ons aanbod genoemde luchtvaartmaatschappijen en/of touringcars.
Op excursie- of  rondreizen: schuift  iedere passagier eenmaal per dag een plaats op in de touringcar.

Melden op de luchthaven
U dient zich minimaal 3 uur (in vakantieperiodes 4 uur van tevoren) voor de in uw reispapieren vermelde vertrektijd bij de incheckbalie op de desbetreffende luchthaven te melden. Bij niet tijdig aanwezig zijn  kunt u de vlucht missen en/of is uw stoelplaats niet meer beschikbaar. De incheckbalie sluit over het algemeen 45 minuten voor de geplande vertrektijd. Dit is per luchtvaartmaatschappij/luchthaven verschillend. Indien u de vlucht mist, dient  er direct contact te worden opgenomen met onze alarmdienst om het probleem op te lossen. Er zal dan samen met u gekeken worden naar de mogelijke oplossingen. Bijkomende kosten voor een eventuele vervangende vlucht  zijn voor  rekening van de reiziger.

Vliegbagage
Voor de bagage vrijdom voor de door u geboekte vlucht, verwijzen wij u graag naar de pagina van de door u geboekte reis op onze website en naar de speciale pagina's mbt bagageregels: www.stipreizen.nl/bagage. Let op: voor veel vluchten geldt tegenwoordig dat u bij moet betalen wanneer u met meer bagage dan uitsluitend uw handbagage (maximaal 1 stuk per persoon) wenst te reizen.
Het is dan ook van groot belang dat u onze websites raadpleegt m.b.t. de toegestane (hand)bagage en de bijbehorende voorwaarden/het gewicht/de afmetingen die van toepassing zijn op de bagage voor de door u geboekte vlucht. Het bijboeken van (extra) bagage kan over het algemeen via de websites van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij, de verwijzing naar deze websites treft u ook op onze websites aan.
Voor “overbagage” kunt u worden gevraagd te betalen. Op onze website bij de door u geboekte reis en in de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage wat u mee mag nemen op uw reis vermeld. Op de reisbescheiden staat alle informatie over het gewicht en aantal stuks bagage vermeld.
Als reiziger bent u verplicht uw naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van uw bagage te vermelden.  Indien de bagage niet of beschadigd is aangekomen, dient er een  PIR – rapport te worden opgemaakt. U heeft hiervoor uw instapkaart en het claimticket van uw bagage nodig. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera’s en juwelen) en medicijnen voor de duur van de reis, dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of verlate aankomst van uw koffer.

Bagage touringcar
Het is toegestaan om per persoon 1 koffer van maximaal 20 kg mee te nemen en 1 stuk handbagage. Wij raden aan om de bagage ’s nachts uit de bus te halen. Het (onbeheerd) achterlaten van bagage in de bus, ongeacht het tijdstip van de dag, gebeurt te allen tijde op eigen risico.

Bagage cruises
Het voordeel van een cruise is o.a. dat u geen bagagebeperking heeft. Dit  is van toepassing indien u op eigen gelegenheid naar de haven reist.  Indien u naar de  vertrekhaven vliegt, dan gelden de bagageregels van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.

Rookbeleid
Aan boord van touringcars, treinen, vliegtuigen, cruiseschepen en accommodaties is het verboden te roken. In sommige gevallen zijn hiervoor speciale ruimtes beschikbaar.

Transfers
Bij sommige reizen zijn de transfers van/naar het vliegveld inbegrepen. Dit staat duidelijk op de website bij uw reis en op de reisbescheiden vermeld. Tijdens de transfer bent u zelf verantwoordelijk voor het in- en uit de bus laden van uw bagage.

Accommodatieclassificatie
Voor de accommodaties hanteert onze organisatie de classificaties zoals deze door de betreffende autoriteiten van het land van uw bestemming zijn toegekend.

Hutnummers (Wijziging)
De hutindelingen worden gemaakt door de rederijen en hutnummers worden op de reisbescheiden vermeld. Onze organisatie heeft hierop geen enkele invloed. Rederijen hebben het recht reeds toegewezen hutnummers te wijzigen. Bij een zgn. garantiehut garandeert de rederij verblijf in een hut van de categorie als vermeld op de boekingsbevestiging, dan wel een hogere categorie. Een hutwisseling kan, in een enkel geval plaatsvinden tijdens de uitvoering van de cruise.

Inchecken en uitchecken
Doorgaans kunt u vanaf 15.00 uur inchecken, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld. Het is een internationale regel dat hotelkamers, appartementen en/of hutten op de dag van vertrek tussen 10.00 uur en 12.00 uur moeten worden vrijgemaakt, tenzij anders in de reisbescheiden is vermeld of ter plaatse door de accommodatieverschaffer/ rederij is aangegeven. Op dit tijdstip vervalt tevens het recht op eventuele verzorging qua eten en drinken. Bij latere vluchten bestaat de mogelijkheid de accommodatie langer te behouden, maar meestal zijn hier kosten aan verbonden. Bij cruises is deze mogelijkheid er doorgaans niet en dient u zich te houden aan de ontschepingsprocedure van de rederij.

Faciliteiten/Verzorging
In het voor- en naseizoen en tijdens de winterperiode kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten (zoals bijvoorbeeld buitenzwembaden, strand- en sportvoorzieningen, restaurants,  kinderclubs, animatie, disco’s en dergelijke) niet beschikbaar of slechts gedeeltelijk beschikbaar zullen zijn in verband met onderhoud, bezetting of weersomstandigheden. De mogelijkheid bestaat dat een accommodatieverschaffer een vergoeding vraagt voor bepaalde faciliteiten of diensten en dat het  All Inclusive aanbod iets beperkter is. Onze organisatie kan hier geen invloed op uitoefenen en aanvaard derhalve geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade.

Kamers
Een standaardkamer/2-persoonskamer beschikt over een 2-persoonsbed of twee aparte bedden. Eventueel kunt u telefonisch een voorkeur hiervoor aangeven tijdens het boeken, dit is echter geen garantie. Een 1-persoonskamer is veelal een 2-persoonskamer voor alleengebruik. De kamer kan soms kleiner of minder gunstig gelegen zijn dan een 2-persoonskamer in hetzelfde gebouw, ondanks de gevraagde toeslag. Enkele accommodaties bieden een echte 1-persoonskamer aan. Een 2-persoonskamer + extra bed is een standaard 2-persoonskamer met een extra bijgeplaatst bed. Dit extra bed kan een slaapstoel of -bank, opklap- of logeerbed zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door het extra bed verkleind wordt. Voordeelkamers/-appartementen zijn over het algemeen gelijk aan de overige kamers/appartementen, echter de ligging, inrichting en grootte kan afwijken. Ook kunnen de kamers zonder balkon/terras of gelegen zijn in het annex gebouw en/of geen of beperkt zicht hebben. Een quadroom of quadkamer is een standaard 2-persoonskamer bestaande uit één ruimte waar twee extra bedden zijn bijgeplaatst. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Het kan gebeuren dat de loopruimte in de kamer door extra bedden verkleind wordt. Een familiekamer kan bestaan uit 2 aparte kamers met één ingang, twee naast elkaar gelegen kamers met een tussendeur, één grote ruimte of uit een duplexkamer. De bedden vanaf het derde bed kunnen opklapbedden, slaapbanken, bedbanken, logeerbedden, stapelbedden of bijzetbedden zijn. Een studio bestaat uit een woon/slaapgedeelte met kitchenette en aparte badkamer. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Een 2-kamerappartement bestaat uit een woon/slaapkamer (veelal met bedbanken), een slaapkamer, open keuken of kitchenette en een badkamer. Een 3-kamerappartement heeft nog een extra slaapkamer. De inventaris van de keuken/kitchenette is beperkt. Babybed: indien u met een baby reist proberen wij een babybedje voor u te reserveren. Wij geven dit op als preferentie. Het aantal bedjes is echter beperkt, waardoor wij een en ander niet 100% kunnen garanderen. In een dergelijk geval zal de baby bij de ouders in bed slapen. Ook kan het zijn dat de ruimte te beperkt is om een babybed bij te plaatsen. Houd er rekening mee dat kinderbedjes tegen betaling kunnen zijn. Eventuele kosten voor het kinderbedje dienen altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer te worden betaald.

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden
Tijdens uw verblijf kan het zijn dat noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden of kunnen er in de directe omgeving van de accommodatie bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Excursies en activiteiten
Eventueel genoemde excursies of activiteiten, die lokaal worden aangeboden, vallen buiten de invloedsfeer van onze organisatie. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van excursies of activiteiten. Lokale excursies en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere reden worden geannuleerd. Onze organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.

Programmawijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om inhoudelijke programma’s vanwege reistechnische redenen te wijzigen. De vermelde afstanden / reisduren zijn afhankelijk van lokale omstandigheden.

Fooien
Het geven van fooien op een vakantiebestemming is een normaal gebruik en wordt zelfs verwacht of is verplicht.
Op verzoek van vele reizigers en in overleg met onze lokale agent wordt ter plaatse voor de groepsrondreizen een fooienpot voorgesteld. De hoogte van de fooienpot, gebaseerd op een normale richtlijn, niet te hoog en niet te laag, is o.a. afhankelijk van de duur van uw reis, het aantal hotels waar u verblijft, het aantal nachten dat u in de hotels verblijft en het aantal dagen dat u in de bus of trein zit. Deze fooienpot wordt gebruikt voor diegenen, die uw vakantie een onvergetelijke invulling geven, zoals uw chauffeur en de busboy, de bellboys en kamermeisjes van de hotels, de reisleider en de lokale gids(en) en de bediening in de restaurants. Het staat u uiteraard vrij om hieraan deel te nemen of in voorkomende gevallen nog een extra blijk van waardering te geven.
Bij cruises gelden verschillende voorwaarden welke ondermeer afhankelijk zijn van rederij, route, leeftijd en reisduur. Uitvoerige informatie staat bij de betreffende cruise op de website vermeld.
 
Rederijvoorwaarden
Alle rederijen hebben aanvullende vervoerscondities en algemene voorwaarden. Deze deels afwijkende voorwaarden zijn in beginsel van toepassing. De desbetreffende rederijvoorwaarden worden  op verzoek toegestuurd. De rederij behoudt zich het recht voor om een vaarschema te wijzigen wegens onvoorziene- of weersomstandigheden. Tevens behouden de meeste rederijen zich nadrukkelijk het recht voor de diverse vaarschema’s met andere schepen uit te voeren. Deze schepen zijn altijd minstens gelijkwaardig, hoewel de indeling meestal afwijkend is.

Autohuur ter plaatse
Bij een fly-drive of huur van een auto, dient de hoofdbestuurder de borgsom voor de auto te voldoen met zijn/haar creditcard. Vaak worden er voorwaarden gesteld m.b.t. de leeftijd van de hoofdbestuurder en het aantal jaren dat de hoofdbestuurder
in het bezit dient te zijn van een rijbewijs. Deze voorwaarden verschillen per land.

´s Lands wijs, ´s lands eer
Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen, gewoonten,  cultuur, eten, transport, infrastructuur, verblijf en een ander klimaat. Hiermee dient u met uw vakantieverwachtingen rekening te houden. Bezienswaardigheden, musea, winkels etc. kunnen vanwege zon- en/of (nationale of traditionele) feestdagen gesloten zijn of slechts beperkt geopend zijn. Ook plaatselijke autoriteiten kunnen hier onaangekondigd toe besluiten. Hierdoor kan het ook voorkomen, dat excursies niet kunnen worden uitgevoerd, accommodaties en routes worden gewijzigd.

Niet helemaal tevreden
Het kan voorkomen dat tijdens de reis of op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst wordt geconstateerd. Deze dient direct te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, accommodatieverschaffer, reisleiding en lokale vertegenwoordiger. Wordt de tekortkoming niet tot tevredenheid opgelost, dan moet onmiddellijk telefonisch contact worden opgenomen met onze alarmdienst in Nederland.
Vermeld uw reserveringsnummer. Collect-calls worden niet geaccepteerd. Indien de tekortkoming niet is opgelost en naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, dan moet de klacht schriftelijk worden vastgelegd bij onze vertegenwoordiger ter plaatse of indien dit onmogelijk is, alsnog bij ons telefonisch gemeld worden. Bij verzuim een tekortkoming door te geven bij de aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf,  verliest u het recht op genoegdoening, daar onze organisatie niet in de gelegenheid is gesteld een oplossing te bieden. Na afloop van uw reis, dient de klacht binnen twee maanden schriftelijk te worden gemeld aan de afdeling Klantenservice (klantenservice@stipreizen.nl) met overleg van het getekende klachtenformulier. Indien de klacht niet tijdig wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

Fotomateriaal
De gepubliceerde foto’s geven slechts een indruk van de accommodatie of omgeving. Niet  iedere accommodatie/kamer/hut is hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen kamer afwijkt van de gepubliceerde foto’s.

(Druk)fouten
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee onze organisatie haar publicaties samenstelt, zijn deze te allen tijde onder voorbehoud van (druk)fouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij boeking gecommuniceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet.

Privacy wetgeving
Onze organisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen aan de Wet Persoons Registratie. Uw gegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De WPB geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers. Uw gegevens worden in géén geval doorgegeven aan derden, mits nadrukkelijk vermeld bij de desbetreffende reis op onze website. Ten behoeve van de reservering van reiscomponenten als vluchten en accommodaties zullen uitsluitend uw naam en paspoortgegevens doorgegeven worden aan de desbetreffende leverancier(s).

Bij cruises met de rederij Costa Cruises geven wij uw (mobiele) noodtelefoonnummer tijdens de reis door. Deze gegevens worden na afloop van uw cruise vernietigd door Costa Cruises.

Cookie wetgeving
Met betrekking tot de cookiewetgeving verwijzen wij u graag naar het kopje “Privacy wetgeving” op onze website.

Denied boarding compensation
In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde vluchten en langdurige vertragingen worden in Europa geregistreerde luchtvaartmaatschappijen gedwongen de passagiers schade te vergoeden. Onze organisatie kan hiervoor niet worden aangesproken.
EUclaim biedt een dienst aan die is opgezet om luchtvaartpassagiers te helpen bij het indienen van een claim. Voor meer informatie zie www.euclaim.nl.

Verdrag van Montreal
Luchtvaartmaatschappijen gevestigd in de Europese Unie en luchtvaartmaatschappijen uit landen die het verdrag van Montreal (EG 889/2002) geratificeerd hebben, legden in een ‘kennisgeving’ aansprakelijkheidsregels vast. Deze ‘kennisgeving’ maakt deel uit van de reisovereenkomst. U kunt de kennisgeving van het Verdrag van Montreal downloaden via de website.

Boekingen via derde partijen
Voor enkele accommodaties/producten op onze website (o.a. Wintertrex Skivakanties, onderdeel van TravelTrex GmbH, Roompot Vakantieparken, Atraveo Vakantiehuizen en Holiday Cars) treedt onze organisatie slechts op als bemiddelaar. Indien u boekt voor één van deze producten komt er een rechtstreekse overeenkomst tot stand tussen u en de uitvoerende partij, conform de geldende voorwaarden van deze partij. De bevestiging en afhandeling van uw boeking vindt rechtstreeks via de uitvoerende partij plaats.

 

Ons adres:
Stip Reizen B.V.
Postbus 349
1170 AH Badhoevedorp
E-Mail: info@stipreizen.nl
Tel: 088 - 70 70 600

Vestigingsadres
Stip Reizen
Singaporestraat 82
1175 RA Lijnden

Openingstijden

Ons Call Center is geopend van:

Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 21.00 uur
Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur
Zondag: 10.00 – 18.00 uur

Op erkende Nederlandse feestdagen is ons Call Center gesloten.

In geval van nood
In noodgevallen (urgente zaken die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag), buiten de openingstijden van ons Call Center,  kunt u contact opnemen met onze alarmdienst via:

Alarmnummer:
+31 (0)6 11 566 211.
( 24 uur per dag bereikbaar)

 

Een ogenblik geduld aub…